Uppslagen dagbok och penna

Ålder när man får söka till gymnasiet

Du får söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år under förutsättning att du inte redan har avslutat ett gymnasieprogram eller är asylsökande/har tillfälligt uppehållstillstånd.

För alla elever gäller att gymnasieskolan ska vara öppen endast för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Det innebär att du får söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år. Du får inte ha redan ha gått ett gymnasieprogram som du har fullföljt.

För asylsökande och elever med tillfälligt uppehållstillstånd  
För asylsökande och elever med tillfälligt uppehållstillstånd gäller rätt till utbildning i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola endast om de har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år.

Alltså dagen de fyller 18 år måste vara efter att skolan har startat i augusti.

Du behöver informera Antagningskansliet om eventuella förändringar, såsom ändrat födelsedatum eller om du fått ett personnummer.

Om du får ett uppehållstillstånd måste du vända dig till Skatteverket för att få ditt personnummer.

Om du som asylsökande får ett fullständigt personnummer innan slutantagningen är det av största vikt att detta meddelas antagningskansliet. Kontakta oss på om detta blir aktuellt.

Startar man ett IM-program innan man fyller 18 år har man inte rätt att påbörja ett Nationellt program efter man fyllt 18.

Vissa kommuner tillåter att asylsökande och elever med tillfälligt uppehållstillstånd får börja utbildning i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola efter det att de har fyllt 18 år. Kontakta respektive kommun för att få svar på vad som gäller.

 

Asylsökande, Skolverkets information
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/nyanlandas-ratt-till-utbildning

 

Gymnasielagen, Migrationsverkets information

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-gymnasiestudier/Nya-gymnasielagen-1-juli-till-30-september.html