Kollegial utvärdering

Del 1 D - Kollegial utvärdering

Normer, kränkningar och mobbning

I detta moment ska ni tillsammans diskutera era erfarenheter/reflektioner från momenten A-C med syfte att komma fram till hur en samsyn i praktiken skulle kunna bidra till främjande av elevers trygghet och studiero på er skolenhet.
Följande frågor kan fungera som stöd för diskussionen:

Vad lärde ni er?
Vilka normer finns i klassen?
Råder det samsyn kring de vuxnas förhållningssätt kring t.ex. jargong?-
Hur kan den genomförda kartläggningen relateras till texten ”Manual för att komma åt och motverka negativ jargong, attityd och språkbruk” ? Kan texten bidra med något? I så fall vad?
Hur uppnås samsyn kring dessa frågor?
Vad är vinsten med samsyn?

Träd som visar samband mellan normer, kränkningar och mobbing