Del 1 - Hur begreppen normer, kränkningar och mobbning är länkade till varandra

I denna del kommer du att få tillfälle att reflektera över hur begreppen normer, kränkningar och mobbning är länkade till varandra. Syftet är att du som pedagog, utifrån forskning ska få en förståelse för hur elevers gällande sociala normer kan ta sig uttryck genom exempelvis jargong, attityd och språkbruk. I moment A får du enskilt reflektera kring elevers sociala normer. I moment B reflekterar du tillsammans med kollegor kring det du gjort i moment A. Dessutom förbereder ni den ”kartläggning” du ska genomföra (moment C). I moment C kopplar du dina kartläggningsresultat till en ”Steg för steg metod” i syfte att utveckla verksamheten. I moment D diskuterar du avslutningsvis med dina kolleger om hur aktiviteten föll ut.
Det övergripande syftet med Del 1 är att få en förståelse för hur elevers jargong, attityd och språkbruk kan ta sig uttryck samt hur vi kan skapa en samsyn i praktiken för att komma åt negativa inslag.