Modul: Främjande av elevers trygghet och studiero

 

I denna modul som heter främjande av elevers trygghet och studiero får du en möjlighet att förstå den komplexa väv av sociala relationer som en skolklass utgörs av för att utifrån detta kunna förbättra elevers sociala samvaro. Förbättringsarbetet handlar om hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta främjande/förebyggande (normkritiskt) och akut åtgärdande för att skapa optimala lärmiljöer som präglas av trygghet och studiero. 
Det övergripande målet är att bland vuxna i skolan skapa en samsyn i praktiken. 

Målgrupp: pedagoger i grundskola och gymnasieskola

Modulerna består av flera delar. Varje del består av fyra moment:
A - Egen inläsning/förberedelse
B - Kollegial diskussion samt planering av aktivitet
C - Aktivitet utifrån delens innehåll
D - Kollegial utvärdering av aktiviteten