Kollegial diskussion

Del 1 B - Kollegial diskussion

Normer, kränkningar och mobbning

Följande frågor kan vara ett stöd i diskussionen:

B1) Kollegial reflektion

Vad tar ni med er från den individuella inläsningen (moment A)? Delge varandra era reflektioner utifrån reflektionsuppgiftens tre frågor. Vilka likheter och skillnader kan ni se?

B2) Förberedelse av moment C – Aktivitet i elevgrupp

Alla på skolan behöver arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att komma åt de negativa normer som exempelvis kan ta sig uttryck i negativ jargong, attityd, språkbruk och kroppsspråk.
Läs texten ”Manual för att komma åt och motverka negativ jargong, attityd och språkbruk”.
Välj ut en elevgrupp/skolklass där det kan vara lämpligt att kartlägga/observera jargong, attityd, språkbruk och kroppsspråk. Fördela arbetet att kartlägga/observera gruppen mellan er.

Träd som visar samband mellan normer, kränkningar och mobbing