Lotsen

Psykisk hälsa

Lotsen i Mariestad är en samverkan mellan barn- och elevhälsa och socialtjänsten, där barnets/elevens behov alltid sätts i centrum. Lotsen arbetar med stöd till barn och ungdomar, och till deras familjer.

I samarbete med Lotsen finns också Konsultationsteamet, där chefer från skola ochsocialtjänst som rör barn och unga möts varje vecka och tillsammans diskuterar de ärenden som anmälts för mötet ur olika infallsvinklar. Fokus är alltid att finna en lösning för barnets eller elevens bästa. Socialtjänsten har reglerat att inga placeringsärenden (utom av akut art) får beslutas utan att ärendet först utretts i konsultationsteamet.