Inriktningar i kartan

Här finns mer information om de inriktningar som de goda exemplen i kartan är indelade i. Inriktningarna är desamma som inriktningarna i den regionala Kraftsamling fullföljda studier.

Inriktningar:

Psykisk hälsa

Utmaningen är att förbättra samverkan mellan olika aktörer kring främjande och förebyggande insatser samt stöd och vård med barnets/den unges behov i centrum genom att exempelvis:

 • Utveckla samverkan mellan skola och region för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa
 • Utveckla elevhälsoinsatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa
 • Förbättra förutsättningarna för barn/unga med misstanke om utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser genom till exempel tidiga insatser, särskilt stöd, sammanhållet vårdförlopp, samordning och trygghet
 • Utveckla främjande och tillgängliga lärmiljöer för trygghet och studiero

Föräldrar som resurs

Utmaningen är att förstärka och tillgängliggöra stöd till vårdnadshavare i hela länet, med särskilt fokus på föräldrar eller familjer som är utsatta för en eller flera riskfaktorer genom att exempelvis:

 • Ge föräldrastöd från BVC till tonår med fokus på riktat behov
 • Utveckla samverkan mellan skolan och hemmet
 • Kvalitetsutveckla läxhjälp
 • Identifiera och samordna insatser kring barn och unga som riskerar att fara illa

Läsning och språkutveckling

Utmaningen är att öka samverkan i hela länet för att identifiera och ge stöd kring språkutveckling samt främja en god läsförmåga genom att exempelvis:

 • Utveckla samverkan kring identifiering och stöd vid bristande språkutveckling och för att stödja barns kommunikation
 • Erbjuda läsfrämjande insatser i och utanför skolan till exempel Bokstart
 • Främja föräldrars språk och läsning för att öka delaktigheten i barnens lärande

Motivation och framtidstro

Utmaningen är att öka barn och ungas motivation för studier, anknytning till skolan samt tillit och tilltro till sig själv, samhället och framtiden genom att exempelvis:

 • Utveckla och sprida metoder för barn och ungas delaktighet och inflytande
 • Utveckla och sprida metoder för skolanknytning, närvaro och meningsfullhet i skolan
 • Erbjuda studie- och yrkesmotiverande insatser till exempel via Science centers, samarbete med näringslivet och folkhögskolor
 • Skapa ökade och jämlika förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelseglädje i hela länet