Kombinationsutbildningar SFI

En kombinationsutbildning är en utbildning där studier i svenska för invandrare (sfi)/svenska som andraspråk (sva) kombineras med studier i yrkesutbildning.

Projektet Kombinationsutbildningar SFI är ett projekt under 1-år där Västra Götalandsregionen är en av fem deltagande regioner. Det drivs av Skolverket med hjälp av lärosäten, de fem deltagande regionerna, kommunala vuxenutbildningar och branscher med anställningsbehov. 

Projektet består av två delar: En såväl kvantitativ som kvalitativ nationell kartläggning över befintliga kombinationsutbildningar i Sverige. Identifiering och utveckling av en sammansatt metodik för genomförande av kombinationsutbildningar. ​

Syftet är att på nationell nivå identifiera vilka kombinationsutbildningar som är funktionella, adekvata och framgångsrika. ​

Samt att utveckla en sammansatt metodik för en kombinationsutbildning som kan integreras i skolsystemet genom ett nära samarbete mellan lärosäte, regioner, huvudmän för kommunal vuxenutbildning och branscher med anställningsbehov. ​

Regionala målsättningar är att öka samverkan och stärka kopplingen mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande. ​Säkerställa att utbildningarna utgör ett bidrag till den regionala kompetensförsörjningen och att planering sker i en regional samverkan. ​Samt skapa förutsättningar för att bedriva utbildningar med kontinuitet och flexibilitet. 

Mottagare av projektresultatet är regering/departement​, Skolverket​, huvudmän för kommunala vuxenutbildningar​, regioner (regionalt utvecklingsansvariga)​, lärosäten​, intresseorganisationer.

Bakgrund/problembild
Behov av att kartlägga och identifiera vilka kombinationsutbildningar som är funktionella, adekvata och framgångsrika.

Syfte
Utveckla en sammansatt metodik för en kombinationsutbildning som kan integreras i skolsystemet genom ett nära samarbete mellan lärosäte, regioner, huvudmän för kommunal vuxenutbildning och branscher med anställningsbehov. ​

Tidsperiod
1 april 2021 – 30 mars 2022

Kommuner som ingår i projektet
Skaraborgs samtliga 15 kommuner som en del av Västra Götalandsregionen

Projektmål
Förbättrad systemstruktur för språkinlärning i syfte att underlätta målgruppens tillträde till yrkesprogram genom att kombinationsutbildningar etableras nationellt som en integrerad lärandeform.

Målgrupp
Nyanlända vuxna med kort utbildning som har en lång väg till hållbar etablering på svensk arbetsmarknad

Aktiviteter/projektidé
En såväl kvantitativ som kvalitativ nationell kartläggning över befintliga kombinationsutbildningar i Sverige. Identifiering och utveckling av en sammansatt metodik för genomförande av kombinationsutbildningar. ​

Förväntade effekter
Språk- och yrkesutbildning kombineras istället för att läsas efter varandra. Detta ger en synergieffekt med ökad kvalitet. Eleven når längre och kommer i arbete på kortare tid samt gynnad språkutveckling. Projektet ska bidra till kompetensförsörjningen både lokalt och regionalt.                                                                                                                  

Projektparter
Skolverket med hjälp av lärosäten, de fem deltagande regionerna, kommunala vuxenutbildningar och branscher med anställningsbehov. 

Finansiärer
ESF Europeiska Socialfonden