Skaraborgsbyrån

Genom projektet Skaraborgsbyrån skapas goda förutsättningar för vuxna att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Detta är en viktig del i Skaraborgs kompetensförsörjningsstrategi.

Projektet Skaraborgsbyrån syftar till att utveckla samverkan kring regionalt yrkesvux med fokus på yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå, med och utan språkstöd, samt validering för att möta framtidens kompetensbehov på arbetsmarknaden i Skaraborg. Arbetet sker på en operativ nivå med målet att förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjning till arbetslivet är en viktig fråga för att utveckla Skaraborg. Det råder en matchningsproblematik på arbetsmarknaden vilken hindrar företag från att växa samtidigt som det är svårt för offentlig sektor att hitta arbetskraft med rätt kompetens. En stor del av arbetskraftsreserven består för närvarande av utrikesfödda. Att stärka samverkan kring yrkesvuxutbildningar, med och utan språkstöd, samt att ge möjlighet att validera sin yrkeskompetens är en väg in till arbetsmarknaden för denna grupp. Frågan om regional samverkan kring yrkesinriktad vuxenutbildning och validering är därför en viktig tillväxtfråga.

Yrkesbyrån och Valideringsbyrån är del av projektet:                                                                                               

Under projektets gång arbetar Yrkesbyrån med att bredda och fördjupa befintlig samverkan inom regionalt yrkesvux i Skaraborg. Gemensamma riktlinjer och policys tas fram vilka implementeras i ordinarie verksamhet för att säkerställa en ekonomisk långsiktighet och en rättssäker hantering. Målet är också att kunna erbjuda ett ökat utbud av utbildningar inom Yrkesvux med och utan språkstöd. Detta ökar möjligheten till ett livslångt lärande och en ökad kompetensförsörjning av arbetslivet i Skaraborg. Det skapar också förutsättningar till egenförsörjning för de som idag står utanför arbetsmarknaden.

I projektet kommer kompetensutvecklingsinsatser genomföras för personal inom yrkesvux i syfte att öka kunskapen kring könsstereotypa yrkesval samt diskriminering inom utbildning och arbetsliv.

En särskild arbetsgrupp är utsedd för arbetet med att öka antalet yrkesutbildningar med språkstöd (integrerad språkutbildning).

I Valideringsbyrån sker arbetet med att utveckla och implementera en delregional organisation för validering. Här sker ärendehanteringen och arbetet med att ta fram modeller för vägledning och validering i samverkan mellan Komvux i Skaraborg, Arbetsförmedlingen och Validering Väst.  Inom projektets tidsram kommer sextio personer att valideras.                    

Skaraborgsbyrån arbetar nära projektet Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg, ett treårigt projekt finansierat av Västra Götalandsregionen. Tillsammans syftar projekten till att fördjupa samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen, stärka kopplingen mellan Komvux och kompetensplattformen samt utveckla den delregionala funktionen genom att synliggöra kopplingen mellan operativ och strategisk nivå. Båda projekten har målet att bidra till en ökad myndighetssamverkan så att olika aktörers resurser samutnyttjas på ett effektivt och hållbart sätt.

Projektet Skaraborgsbyrån är tvåårigt och pågår mellan augusti 2018 fram till juni 2020 och finansieras i huvudsak via Västra Götalandsregionen om ca 1,6 miljoner kronor. Skaraborgs Kommunalförbund är projektägare.