Nätverket Förskolan

Skaraborgs kommuner har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Samverkan utgår ifrån Måldokument Skaraborg. Det övergripande syftet är att ge invånarna i Skaraborg en kvalitativt god utbildning som gör Skaraborg till en attraktiv region att studera, arbeta och leva i. Elevens bästa ska vara i fokus i alla beslut.

Syfte

  • Samverka kring implementeringen av Måldokument Skaraborg

  • Genom ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna sträva mot ett likvärdigt arbete med utbildning i förskolan på vetenskaplig grund.

  • Genom ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och med utgångspunkt i förskolans styrdokument arbeta för att ge förutsättningar för att barnen ska nå en högre framtida måluppfyllelse.

  • Genom ökad samverkan mellan kommunerna skapa bättre förutsättningar för att kunna tillgodose förskoleverksamhetens framtida rekryteringsbehov av välutbildad personal.

  • Genom ökad samverkan mellan kommunerna skapa bättre förutsättningar för att sprida goda exempel.

  • Genom ökad samverkan mellan kommunerna skapa bättre förutsättningar för att ta fram relevant gemensam fortbildning.