Kollegial utvärdering

Del 6 D - Kollegial utvärdering

Likabehandlingsarbete på främjande,
förebyggande och akut åtgärdande nivå

 

I detta moment ska ni med utgångspunkt från sammanställningen från aktiviteten i moment C tillsammans diskutera era erfarenheter/reflektioner. Målet med diskussionen ska vara att komma fram till en samsyn i praktiken på varje nivå och hur denna samsyn skulle kunna bidra till främjande av elevers trygghet och studiero på er skolenhet.
Följande frågor kan fungera som stöd för diskussionen:

  • Råder en samsyn kring era förhållningssätt att när det gäller att arbeta främjande-, förebyggande och akut åtgärdande? Exemplifiera.
  • Hur uppnås samsyn kring dessa frågor?
  • Vad kan vinsten bli med samsyn?