Genomförande av aktivitet

Del 6 C - Genomförande av aktivitet

Likabehandlingsarbete på främjande,
förebyggande och akut åtgärdande nivå

 

Aktivitet i personalgrupp

Ni ska tillsammans reflektera kring era individuella behov när det gäller att i praktiken arbeta med likabehandlingsarbete på er skola. Den inventering ni tillsammans ska göra handlar om hur ni, var och en kan förstå elevers sociala samvaro i en skolklass och hur ni upplever att ni i praktiken kan agera i ett förbättringsarbete. Syftet med denna uppgift är att skolledningen ska kunna möta era behov för att ni ska kunna agera utifrån en nolltolerans mot all form av kränkande behandling på er skola. Frågeställningarna ni ska reflektera kring rör sig inom tre nivåer: skol-, arbetslags- och individnivå.

Skolnivå

 • Vilka insatser behöver enligt dig göras på din enhet (skola) för att i praktiken åstadkomma en nolltolerans mot all form av kränkande behandling?
 • Hur skulle ni tillsammans på er skola konkret kunna gå till väga i det fortsatta arbetet?

  Sammanställ svaren så att det tydligt framgår vilka konkreta insatser som behöver göras.

 

Arbetslagsnivå

 • Vilka insatser behöver enligt er göras inom ert arbetslag för att i praktiken åstadkomma en nolltolerans mot all form av kränkande behandling?
 • Hur skulle ni pedagoger tillsammans kunna gå tillväga i ert fortsatta arbete?

  Sammanställ svaren så att det tydligt framgår huruvida ni är eniga eller inte om vilka insatser som behöver göras.

 

Individnivå

 • Vad behöver du själv göra för insatser för att din skola ska nå målet: en nolltolerans mot all form av kränkande behandling?
 • Behöver du fortsatt stöd? I så fall, i vilken form?

  Sammanställ svaren så att var och en känner sig bekväm med det som dokumenteras.