Kollegial diskussion

Del 4 B - Kollegial diskussion

Skolklassen som en hierarkisk struktur

Följande frågor kan vara ett stöd i diskussionen:

B1) Kollegial reflektion

Vad tar ni med er från den individuella inläsningen (moment A)? Delge varandra era reflektioner utifrån reflektionsuppgiftens tre frågor. Vilka likheter och skillnader kan ni skönja?

B2) Förberedelse av moment C – Aktivitet i elevgrupp

Alla vuxna på skolan behöver arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att utsatta elever i en hierarkisk skolklasskontext ska kunna förbättra en utsatt situation. Att kartlägga en skolklass utifrån positioneringar och grupperingar kan utgöra en grund för vuxna i ett förbättringsarbete av elevers sociala samvaro.
I moment C så ska ni kartlägga en utvald elevgrupp eller skolklass utifrån grupperingar och positioneringar för att synliggöra normer, kränkande handlingar, sociala processer och elevers skilda handlingsutrymme.

1. Välj tillsammans ut en elevgrupp/skolklass där ni anser att det föreligger ett behov av att få mer kunskap om gruppen/klassen.
2. Skriv ut dokumentet ”Positioneringstrappa”. ta gärna också fram en grupplista eller gruppfotografier av eleverna, detta för att inte missa någon elev.

 

Skolklassens hierarki som en trappa