Plug In

Plug In är ett framgångsrikt koncept för att minska skolavbrott och att stötta ungdomar att fullfölja sina studier.  Plug in initierades av SKL år 2012 och startades upp i 47 kommuner i Sverige, projektet fick sedan en fortsättning då Plug in 2.0 startades hösten 2015. Plug In 2.0 bygger vidare på de framgångsfaktorer som identifierats i Plug In och som visat sig framgångsrika för att minska studieavbrott på gymnasiet. Projektet En skola för alla kommer också att bygga vidare på de erfarenheter som dragits från Plug In.  Fem skolor i En skola för alla  kommer att få processtöd av erfaren personal från Göteborgsregionen för att arbeta med Konceptet Plug In på sin skola/ i sin kommun.

En av de orsaker till att Plug In blivit så framgångsrikt är att det är ett grundkoncept som sedan anpassats för att passa i den lokala kontexten.
De framgångsfaktorer som identifierats är att ha ett individcentrerat arbetssätt, koll och uppföljning, bemötande, flexibilitet och samverkan.
Läs mer om projektet och dess resultat på länken till höger.