illustration på personer

IMprove

Målsättningen för projektet IMprove är att öka genomströmningen inom gymnasieskolans Introduktionsprogram, framförallt inom språkintroduktion. Målgruppen för projektet är unga, sent anlända tjejer och killar (15-24 år) med uppehållstillstånd och som anlänt till Sverige vid 13 års ålder eller senare.

Fyra regioner deltar i projektet, Skaraborg, Värmland, Sörmland och Skåne. Inom Skaraborg är Skövde, Lidköping, Mariestad och Vara representerade kommuner.

Studier visar att unga, sent anlända som kommer sent in i skolsystemet ofta fastnar inom språkintroduktion. Bland dessa unga som inte fortsätter med gymnasiestudier efter språkintroduktion är det 1 av 3 som varken studerar eller arbetar. Det är få elever som efter inledande studier på språkintroduktion som uppnår en examen från ett nationellt gymnasieprogram och det finns en överrepresentation av målgruppens kvinnor som varken arbetar eller studerar.

Detta har lett till att ett regionsövergripande projekt tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som också är projektägare. IMprove finansieras i huvudsak av Europeiska socialfonden (ESF). Projektet startade i december 2018 och avslutas i november 2022. Budgeten uppgår till ca 97 miljoner kronor och med stöd från ESF om 43,1 miljoner kronor.

Under projekttiden ska regionerna ta fram användbara och effektiva modeller som underlättar för målgruppen att komma vidare från språkintroduktion till andra studier. Det handlar om modeller för att tillgängliggöra gymnasieskolans organisation och skapa mer sammanhållna studievägar som i lika hög grad ger positiva effekter för kvinnor som för män. Fler elever som kommer in sent i det svenska skolsystemet ska fullfölja sina studier och i förlängningen komma ut i arbetslivet. Utbildningsorganisationen för unga, sent anlända tjejer och killar ska i högre grad tillgängliggöras.

Inom de utvalda 16 kommunerna i de fyra regionerna ska 300 deltagare ingå i projektet. IMprove har som mål att särskilt fokusera på tjejerna då den gruppen i högre utsträckning riskerar att hamna i utanförskap, varken studera eller arbeta. Inom Introduktionsprogrammen är andelen killar betydligt högre än tjejer och därför ska av de 300 deltagarna vara 100 tjejer, vilket är ett förhållandevis stort fokus på just tjejerna.För att uppnå projektmålet ska fokus ligga mot att arbeta strukturerat med att ge målgruppen en holistisk kartläggning för att anpassa studievägarna utifrån tidigare skolbakgrund, förmågor, färdigheter och intressen samt att hitta sammanhållna studievägar. Men också mot att hitta välgrundade, språkutvecklande arbetssätt tillsammans med en anpassad vägledning med tydliga mål för den studerande.