En skola för alla

Målsättningen för projektet En skola för alla är att fler unga klarar sin utbildning alternativt kommer i arbete och att färre hoppar av skolan. Vi fokuserar på målgruppen ungdomar 15-24 år i delregionerna Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen Sjuhärad.

Under 2015 och våren 2016 genomfördes förstudier gällande skolavhopp och KAA. Förstudierna ledde till att ett regionövergripande projekt togs fram som i huvudsak finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). 

Projektet startade 1 april 2017 och pågår t.o.m. mars 2020. Budgeten är på ca 42 miljoner kronor och med stöd från ESF om 28 miljoner kronor. Skaraborgs Kommunalförbund är projektägare med Fyrbodals och Sjuhärads Kommunalförbund och Samordningsförbundet Väst som projektparter.

För att komma in på arbetsmarknaden krävs oftast en genomförd gymnasieutbildning. De som har hoppat av tidigt eller inte fullföljt sina studier har därmed mindre chans att nå dit. Vi lägger därför ett extra stort fokus läggs därför på individer i riskzonen för skolavhopp (fortfarande inskrivna i skolan) eller som redan har hoppat av skolan. Åldersspannet är 15-24 år med fokus på 15-19 år.

Förutom att arbeta direkt med ungdomarna, vi vill även engagera kommunalt aktivitetsansvariga, studie- och yrkesvägledare, skolpersonal, chefer, politiker och övriga som arbetar med målgruppen genom att stärka dem i arbetet med att minska skolavhopp och främja fullföljda studier.

Projektverksamheten är indelad i fyra tematiska moduler. Vissa moduler har primärt ett individbaserad fokus och andra har en strukturell inriktning. Under projekttiden kommer 400 ungdomar att delta i projektets aktiviteter.

Modul 1 Förstärkt KAA – samordnad struktur, organisation och tidig samverkan
(Huvudansvar: Skaraborgs kommunalförbund)

Modul 2 Främja närvaro och inkludering i skolan – normmedvetenhet och lärmiljö
(Huvudansvar: Fyrbodals kommunalförbund)

Modul 3 Steg1 - att förbereda unga för studier och arbete
(Huvudansvar: Samordningsförbundet Väst)

Modul 4 Ungas psykiska hälsa
(Huvudansvar: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund)

En utförligare beskrivning av projektets moduler hittar du i presentationen till höger på sidan.

Vår målsättning är bland annat att individer ska känna ökad motivation till studier, att de ska känna sig inkluderade i skolan, att majoriteten av de deltagande ungdomarna ska i studier eller arbete efter projekttiden alternativt gjort stegförflyttningar i den riktningen. 

På lång sikt hoppas vi att denna kraftsamling ska resultera i bland annat minskade skolavhopp, att unga individer ska känna ökad tilltro till sin förmåga att studera eller etablera sig på arbetsmarknaden, att unga individer ska uppleva ökad psykisk hälsa, ökad kompetens hos projektets berörda organisationer och myndigheter kring att förebygga och åtgärda skolavhopp samt främja fullföljda studier och inkludering, att könsstereotypa föreställningar om arbetslivet hos deltagarna bryts och att färre hamnar i utanförskap.

Vill du ha våra nyhetsbrev? Subscriba HÄR