illustration på personer

IMprove

IMprove var ett ESF-finansierat projekt med SKR som projektägare. Målsättningen för projektet var att öka genomströmningen inom gymnasieskolans Introduktionsprogram, framförallt inom språkintroduktion.

Målgruppen för projektet var unga, sent anlända tjejer och killar (15-24 år) med uppehållstillstånd och som anlänt till Sverige vid 13 års ålder eller senare

Fyra regioner deltog i projektet: Skaraborg, Värmland, Sörmland och Skåne. Inom Skaraborg har Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Skara och Tibro varit deltagande kommuner. Dessutom fanns ett Skaraborgsgemensamt delprojekt med fokus på överlämningar till introduktionsprogram:  Överlämningar IMprove (utbildningskaraborg.se)

Studier visar att unga, sent anlända som kommer sent in i skolsystemet ofta fastnar inom språkintroduktion. Bland dessa unga som inte fortsätter med gymnasiestudier efter språkintroduktion är det 1 av 3 som varken studerar eller arbetar. Det är få elever som efter inledande studier på språkintroduktion uppnår en examen från ett nationellt gymnasieprogram och det finns en överrepresentation av målgruppens kvinnor som varken arbetar eller studerar.

Detta ledde till att ett regionsövergripande projekt togs fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som också var projektägare. IMprove finansierades i huvudsak av Europeiska socialfonden (ESF). Projektet startade i december 2018 och avslutades i november 2022. Budgeten uppgick till ca 97 miljoner kronor och med stöd från ESF om 43,1 miljoner kronor.

Under projekttiden skulle regionerna ta fram användbara och effektiva modeller som underlättar för målgruppen att komma vidare från språkintroduktion till andra studier. Det handlar om modeller för att tillgängliggöra gymnasieskolans organisation och skapa mer sammanhållna studievägar som i lika hög grad ger positiva effekter för kvinnor som för män. Fler elever som kommer in sent i det svenska skolsystemet ska fullfölja sina studier och i förlängningen komma ut i arbetslivet. Utbildningsorganisationen för unga, sent anlända tjejer och killar ska i högre grad tillgängliggöras.

Inom de utvalda 16 kommunerna i de fyra regionerna skulle 300 deltagare ingå i projektet. IMprove hade som mål att särskilt fokusera på tjejerna då den gruppen i högre utsträckning riskerar att hamna i utanförskap, varken studera eller arbeta. Inom Introduktionsprogrammen är andelen killar betydligt högre än tjejer och därför skulle det av de 300 deltagarna vara 100 tjejer, vilket är ett förhållandevis stort fokus på just tjejerna. För att uppnå projektmålet skulle fokus ligga mot att arbeta strukturerat med att ge målgruppen en holistisk kartläggning för att anpassa studievägarna utifrån tidigare skolbakgrund, förmågor, färdigheter och intressen samt att hitta sammanhållna studievägar. Men också mot att hitta välgrundade, språkutvecklande arbetssätt tillsammans med en anpassad vägledning med tydliga mål för den studerande.