APL, elev och handledare

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Apl är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd inom sitt yrkesområde.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor.

Gymnasial lärlingsutbildning innebär att eleven genomför minst hälften av utbildningen som arbetsplatsförlagt lärande.

När sammanhållna yrkesutbildningar ges inom regionalt yrkesvux ska eleven ha minst 15 procent av utbildningen arbetsplatsförlagd.

Huvudmannen har ansvaret för att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet och att kvalitetssäkra dem utifrån skolans och myndigheters regelverk.
Arbetsuppgiften att anskaffa platser kan delegeras till anställda men inte till elever, det är därför inte elevens uppgift att skaffa sin apl-plats.

Skolan ansvarar för att varje elev inom yrkesutbildning på gymnasial nivå ska bli väl förberedd för sitt yrkesområde. För att det arbetsplatsförlagda lärandet ska hålla hög kvalitet behöver skolan försäkra sig om att de arbetsplatser som används för apl motsvarar utbildningens krav både när det gäller innehållet och värdegrundsfrågor.
Skolan behöver ge arbetsplatserna inflytande över när och hur apl genomförs och även ta
hänsyn till elevernas behov.