Vägledning för livet

Projektet "Vägledning för livet" syftar till utveckling av skolornas SYV-funktioner som är en mycket aktuell och viktig fråga.

Projektets huvudmål är att SYV ska vara ett högt prioriterat område där individer (kvinnor, män, personer med annat könsuttryck och olika bakgrund, etnicitet, funktionsvariationer etc.) matchas för utbildningar som leder till utveckling och arbete på den regionala arbetsmarknaden där resurser ställs till förfogande och där SYV har ett högt mandat, hög kompetens och god omvärldsförståelse.

I projektet kommer transnationellt samarbete med Frankrike och Danmark att genomföras. I Frankrike har ett framgångsrikt projekt, Les centres d'information et d'orientation (CIO), kring studie- och yrkesvägledning lett till att neutrala plattformar skapats där vägledning över åldersgränser har införts och mötet har uppmuntrats genom enkelhet och tillgänglighet i offentliga lokaler. I Danmark arbetar man med neutrala mötesplatser för vägledning i form av vägledningscenter (Ungdommens Uddannelsevejledning och Stuidevalg) och en nationell E-vägledning
. De transnationella utbytena syftar till att ge inspiration om hur nya metoder och mötesplatser för studie- och yrkesvägledning kan utvecklas i Sverige.
I projektet kommer pilotskolor att testa nya metoder och mötesplatser för studie- och yrkesvägledning.
I projektet kommer kompetensutvecklingsinsatser för studie- och yrkesvägledare att genomföras inom exempelvis E-vägledning och att motverka könssegregerade studie- och yrkesval. Att utveckla och stärka nätverk för studie- och yrkesvägledning är också en prioriterad fråga inom projektet. Projektet kommer också att verka för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv samt att studie- och yrkesvägledning blir hela skolans ansvar.

Projektet varar i två år med start 1 april 2017. Vägledning för livet finansieras via Europeiska socialfonden (ESF) om 4,9 miljoner kronor. Skaraborgs kommunalförbund är projektägare med kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad som medsökande.