Uppföljning Skaraborg

Uppföljning månadsvis

Lägesrapporter månadsvis: Varje månad fyller projektmedarbetarna i en lägesrapport enligt förutbestämd mall och skickar till delprojektledare. Inskickad senast 14:e i nästkommande månad. Här kommer du till lägesrapporten.

Närvarorapport deltagare: Varje månad skickar projektmedarbetarna deltagarnas närvarorapporter till administratör. Inskickad senast 14:e i nästkommande månad. Här hittar du närvarorapporten samt instruktioner.

Arbetstidsredovisning medarbetare: Varje månad skickar projektmedarbetare sin arbetstidredovisning till projektekonom. Inskickad senast 14:e i nästkommande månad. Här hittar du arbetstidsredovisningen samt instruktioner.

Arbetstidsredovisning medfinansiär: Varje månad skickar projektmedarbetare sin arbetstidredovisning till projektekonom. Inskickad senast 14:e i nästkommande månad.Här hittar du arbetstidsredovisningen samt instruktioner.

Uppföljning Kvartalsvis

Avstämning med delprojektledare: Avstämning fysiskt i kommunen 1 gång per kvartal för att få en bild av hur arbetet i kommunen fortlöper och få en bild av verksamheten. Avstämningen utgår från den lokala projektplanen. Vid behov fler avstämningar.
Moa mannessons kontaktuppgifter finns här.

Uppföljning halvårsvis/ terminsvis

Stegförflyttningar: Mätning vid inläge, terminsvis och avslut. Detta mäts både på enhetsnivå totalt, uppdelat på kön (tjejer, killar och de som definierar sig på annat sätt) och för de enskilda individer som ingår i projektet (deltagare). Rapporteras till delprojektledare i en förbestämd mall. De kvantitativa filerna: 
Stegförflyttningar - Grundskolan  
Stegförflyttningar - IM 
Stegförflyttningar - Nationellt program