Föräldrar håller barn i handen

Föräldrastödsprogram i Skaraborg

Under våren 2021 genomfördes en kartläggning kring vilka föräldrastödsprogram som erbjuds i Skaraborg. Nu finns resultatet att ta del av här.

I uppdragshandlingen för Partssamverkan Barn och unga är ett av uppdragen att arbeta med att kartlägga och utveckla det lokala föräldraskapsstödet i kommunen. I vår länsgemensamma handlingsplan psykisk hälsa är ett av målen (Mål 1.1) att föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt. Verksamheter som arbetar med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt.

 

Utifrån detta har Samverkansgrupp Barn och unga beslutat att ge oss processtöd i uppdrag att genomföra en kartläggning av befintligt föräldraskapsstöd i Skaraborg.

Under våren 2021 genomfördes en enklare kartläggning kring vilka föräldrastödsprogram som erbjuds i de 15 olika kommunerna i Skaraborg. Kartläggningen skedde via en digital enkät som skickades ut till alla medlemmar i de lokala partssamverkansgrupperna och samordnare för varje familjecentral i Skaraborg. Enkäten skickades ut till 159 mottagare varav vi fick svar från 111 st, vilket ger en svarsfrekvens på ca: 70%.

 

Myndigheten för Familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)är en statlig kunskapsmyndighet. En del av deras uppdrag handlar om att sammanställa och tillgängliggöra kunskap för yrkesverksamma och beslutsfattare som arbetar med föräldraskapsstöd. För att lokala och regionala aktörer ska kunna göra informerade val kring vilken eller vilka program eller metoder som passar för deras målgrupper och i deras organisation har MFoF låtit genomföra en sammanställning av tillgängliga program och metoder i Sverige. Det är denna lista vi har valt att arbeta med i vår kartläggning i Skaraborg.

Tanken är att denna rapport ska ligga till grund för ett fortsatt arbete med föräldraskapsstöd i den lokala samverkan. Att rapporten blir en uppmuntran och ett stöd för de lokala partssamverkangrupperna att skapa ett heltäckande och effektivt föräldraskapsstöd i sina kommuner.