Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg

Direktionen har fattat beslut om att rekommendera kommunerna att anta Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 2023-2026

Skaraborgs Kommunalförbund har, baserat på sin förbundsordning, ett ansvar att samordna utveckling genom tillitsfull samverkan med kommunerna och andra aktörer. Samverkan kring genomförandet av denna strategi bygger på ömsesidig förståelse och respekt mellan olika aktörer med avseende på roller och mandat.

Skaraborgs 15 kommuner har beslutat samverka i Utbildning Skaraborg. Detta regleras genom samverkansavtal som är bilagor till denna strategi. Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg innefattar samtliga skolformer och yrkeshögskola med kommunal huvudman. Även det kommunala aktivitetsansvaret omfattas.

Strategin för åren 2023–2026 prioriterar två utvecklingsområden: Fullföljd utbildning och Kompetensförsörjning. Utöver dessa är Utbildning Skaraborg verksamma och samverkar i ett stort antal frågor inom utbildningsområdet